ESF.jpg

Projektas „UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA“
projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025

ES struktūrinių fondų parama iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
Projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centras.
Partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno Jėzuitų gimnazija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Šiaulių Didžvario gimnazija, Šiaulių universitetas.
Projekto tikslas: parengti tikslinės grupės narius – bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojus - taikyti integruotą dalyko ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokymą (IDUKM), ugdant moksleivių gebėjimus sėkmingai priimti šiuolaikinio gyvenimo keliamus iššūkius.
Įgyvendinant projekto veiklas, projekto dalyviai – mokytojai:
tobulins bendrosios (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbos,
IDUKM didaktikos,
aktyvių mokymo/si metodų, IKT bei mokymo/si strategijų taikymo ir
dalyko užsienio kalbos kompetencijas.

(Plačiau)

Projekto baigiamoji konferencija

IDUKM rekomendacijos